Pagina1 van 1
Forum

Welkom bij de Tweaking4All gemeenschapsforums!
Voor je gaat deelnemen, bekijk de Forum Regels!

Specifieke onderwerpen: Start het onderwerp met de naam van het programma of systeem.
Bijvoorbeeld “MacOS X – Jouw vraag“, of bijvoorbeeld “MS Word – Jouw Tip of Truc“.

Merk op: Omschakelen naar een andere taal zal niet werken als je een post aan het lezen bent aangezien er waarschijnlijk geen vertaling beschikbaar is.
Deel:
Meldingen
Alles wissen

Lazarus - macOS - Hoe maak je een macOS style dialoog (CocoaPromptUser/Modal sheet dialoog)

1 Berichten
1 Gebruikers
0 Vind-ik-leuks
224 Bekeken
 Hans
(@hans)
Famed Member Admin
Deelgenomen: 10 jaar geleden
Berichten: 2459
Topic starter  

Ik heb wat lopen prullen met "CocoaPromptUser" in de hoop wat meer macOS compliant dialoog vensters te produceren ...
Het idee was een overload te maken voor MessageDlg (de laatste parameter, de form, is het verschil).
(ik heb mijn code ook in het officiële Lazarus forum geplaatst)

Dialoog voorbeeld:

Misschien heeft iemand er iets aan ... 😊 

 

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}
{$modeswitch objectivec1}

interface

uses
 Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls
 , CocoaInt, CocoaAll;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private

 public

 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

function MessageDlg( aCaption, aMsg: string; DlgType: TMsgDlgType; Buttons: TMsgDlgButtons; HelpCtx: Longint; DefaultButton: TMsgDlgBtn; const Sender:TForm): TModalResult;
var
 ButtonArrayPtr   : PLongint;      // Pointer to the button array
 ButtonCount    : Integer;       // Number of buttons
 Counter      : integer;
 NSParentWindow   : NSWindow;      // Parent Form that the sheet is attached to
 DlgTypeID     : longint;       // DialogType for conversion from TMsgDlgType
 ButtonIDs     : array of Longint;  // ButtonTypes for conversion from TMsgDlgBtn array
 ButtonPressed   : longint;       // ModalResult which gets converted to TModalResult
 aButton      : TMsgDlgBtn;
 DefaultButtonIndex : integer;
 ReversedButtons  : TMsgDlgButtons;
begin
 // Show regular message dialog if no form assigned or form not showing
 if (not Assigned(Sender)) or (not Sender.Visible) then
  begin
   Result := MessageDlg(aCaption, aMsg, DlgType, Buttons, HelpCtx, DefaultButton, Sender);
   exit;
  end;

 { Convert array of TMsgDlgBtn to idButtonXYZ (See LCLType) and convert default button (TMsgDlgBtn) to index }
 ButtonCount := 0;
 DefaultButtonIndex := -1;
 ReversedButtons := [];
 Result := mrNone;

 if Buttons<>[] then
  begin
   for aButton in Buttons do
    ReversedButtons := [aButton] + ReversedButtons;

   for aButton in ReversedButtons do
    begin
     SetLength(ButtonIDs,ButtonCount+1);

     case aButton of
      mbYes   : ButtonIDs[ButtonCount]:= 4;
      mbNo    : ButtonIDs[ButtonCount]:= 5;
      mbOK    : ButtonIDs[ButtonCount]:= 1;
      mbCancel  : ButtonIDs[ButtonCount]:= 2;
      mbAbort  : ButtonIDs[ButtonCount]:= 7;
      mbRetry  : ButtonIDs[ButtonCount]:= 8;
      mbIgnore  : ButtonIDs[ButtonCount]:= 9;
      mbAll   : ButtonIDs[ButtonCount]:= 10;
      mbNoToAll : ButtonIDs[ButtonCount]:= 12;
      mbYesToAll : ButtonIDs[ButtonCount]:= 11;
      mbHelp   : ButtonIDs[ButtonCount]:= 3;
      else     ButtonIDs[ButtonCount]:= 6; // mbClose
     end;

     if (aButton=DefaultButton) then
      DefaultButtonIndex := ButtonCount;

     inc(ButtonCount);
    end;
  end;

 if (ButtonCount>0) then
  ButtonArrayPtr:=@{%H-}ButtonIDs[0]{%H+}
 else
  ButtonArrayPtr:=nil;


 { Convert TMsgDlgType to idDialogXYZ (See LCLType) }
 case DlgType of
  mtWarning   : DlgTypeID := $FF +1;
  mtError    : DlgTypeID := $FF +2;
  mtInformation : DlgTypeID := $FF +3;
  mtConfirmation : DlgTypeID := $FF +4;
  else       DlgTypeID := $FF +5; //mtCustom:
 end;

 NSParentWindow := nil;
 if Assigned(Sender) then
  begin
   if not Sender.HandleAllocated then Exit;
   NSParentWindow := NSView(Sender.Handle).window;
  end
 else
  NSParentWindow := NSApplication.sharedApplication.keyWindow;

 if Assigned(NSParentWindow) then
  begin
   ButtonPressed := CocoaPromptUser(aCaption, aMsg ,DlgTypeID, ButtonArrayPtr, ButtonCount, DefaultButtonIndex, 0, NSParentWindow, true);

   case ButtonPressed of
    1 : Result := mrOK;
    2 : Result := mrCancel;
    //3:  Result := mrHelp // Help does not return from modal;
    4 : Result := mrYes;
    5 : Result := mrNo;
    6 : Result := mrClose;
    7 : Result := mrAbort;
    8 : Result := mrRetry;
    9 : Result := mrIgnore;
    10 : Result := mrAll;
    11 : Result := mrYesToAll;
    12 : Result := mrNoToAll
    else Result := mrNone;
   end;
  end
 else
  Result := mrNone;
end;

{ TForm1 }

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 MessageDlg('Caption','',mtInformation,[mbYes,mbNo,mbIgnore],0,mbYes,self);
end;

end.

   
BeantwoordenCiteren

Bevalt je wat je hier ziet, en wil je graag helpen? 

Uiteraard is de beste manier van helpen, door anderen hier te helpen met hun vragen. Maar je kunt ons ook op andere manieren helpen:

- Shop bijvoorbeeld bij Amazon, het kost je niks extra, maar het kan zijn dat wij een kleine commissie ontvangen,
- stuur me een koffie via PayPal ($5, $10, $20, or zelf kiezen),
- je kunt ook een Patreon worden,
- of BitCoin (BTC), of BitCoinCash (BCH) doneren.

Deel: