Pagina1 van 1

Arduino Programmeren voor Beginners – Deel 8: Arrays

Arduino Programmeren voor Beginners – Deel 8: Arrays
   13

We zijn nu bij het achtste deel van Arduino Programmeren voor Beginners, en in dit deel gaan we een beetje dieper in op Arrays. Array hebben we al gezien bij het werken met strings, maar nu wat meer aandacht aan wat we nog meer met arrays kunnen doen.

Deze reeks, richt zich hoofdzakelijk op het Arduino Programmeren voor beginners, en dan specifiek voor m’n neefjes Bram en Max – gebrek aan kennis voor wat betreft de Engelse taal en wiskundige achtergrond hoeft waarschijnlijk geen probleem te zijn. Het gebruik van extra electronica componenten blijft beperkt tot een minimum en bewaren we voor een volgende reeks.
Overzicht van dit Hoofdstuk

  Een volledig overzicht van de cursus vindt je hier: Cursus Overzicht.

Wat zijn Arrays?

We hebben al kennis gemaakt met een bijzonder array: de string (met een kleine “s”) wat een array van karakters is of in het C/Engels: een Array of Char.

We weten nu ook al dat een “array” (Array Data Type, Array Data Structuur) gezien kan worden als een verzameling van elementen van hetzelfde data type, welke we ieder met een index nummer kunnen benaderen. Een array, in z’n eenvoudigste vorm, kan gezien worden als een lijst, en dat is wat we zagen bij het string voorbeeld: een lijst van Char (karakter).

Uiteraard is het gebruik van een array niet beperkt tot tekst. Een array (lijst) kan gebruikt worden met elk data type die we kennen in de C programmeertaal zoals we deze gebruiken voor het Arduino Programmeren. We kunnen bijvoorbeeld een lijst met nummers maken, of boolean (b.v. lampen aan of uit), en zelfs arrays van objecten is mogelijk, zoals van bijvoorbeeld het “String”-object.

Een Array kan gezien worden als een lijst van elementen van hetzelfde data type,
waarbij we elementen individueel kunnen benaderen met een index nummer.

We hebben het voorbeeld van de string al gezien: char Naam[5] = "Hans";

Wat resulteerde in een array (lijst) van 5 elementen, waarbij elk element een “char” is:

string Array
 positie (index)  Geheugen locatie inhoud
 0  H
 1  a
 2  n
 3  s
 4  NULL

De variabele “Naam” wijst naar de geheugen locatie van het eerste element, dus de geheugen locatie die de letter “H” van de string bevat. De index van deze eerste locatie is “0” (nul). Immers: arrays beginnen met element tellen vanaf nul.

Laten we eens een andere array maken, bijvoorbeeld met booleans …

Stel we hebben 5 lampen, en deze kunnen AAN of UIT zijn, wat dus prima is voor het gebruik van een boolean waarbij we AAN als “true” zien, en UIT als “false” zien. We kunnen hiervoor een variabele maken, b.v. “LampenAan” en maken deze een array van booleans (Engels: Array of Boolean):


bool LampenAan[5];

Zoals met gewone variabelen kunnen we de variabele meteen waarde(n) toewijzen, echter voor arrays gaat dat net een beetje anders dan voor gewone variabelen. In tegenstelling tot gewone variabelen, waar we slechts een enkele waarde toewijzen, willen we bij een array meteen meerdere waarden toewzijen. De programmeertaal C heeft daarvoor een aparte notatie die gebruik maakt van accolades. Doet je vast een beetje denken aan de code blokken die we eerder gezien hebben. Misschien is het nog niet zo gek om het als code blok te zien: we wijzen namelijk een heel blok in 1x toe.

Stel we definiëren onze variabele “LampenAan”, voor 5 lampen, en zetten alle waarden initieel op UIT (=false):


bool LampenAan[5] = { false, false, false, false, false };

We geven dus een lijst met waarden door, ingesloten door accolades, en de waarden gescheiden door een komma.

Net zoals we dat met een string konden, kunnen we voor onze nieuwe variabele ook elk element met een index nummer benadere (lezen en schrijven) zoals we laten zien in dit voorbeeld:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
void setup() {
  // set the speed for the serial monitor:
  Serial.begin(9600);
 
  bool LampenAan[5] = { false, false, false, false, false };

  // schakel lampen
  LampenAan[2] = true;   // Zet de 3de lamp AAN
  LampenAan[4] = false;  // Zet de 5de lamp UIT

  // kijk of de 2de lamp aan staat
  if(LampenAan[1]==true) {
    Serial.println("Tweede lamp staat AAN!");
  }

  // Kijk of de eerste lamp aan staat
  if(LampenAan[0]) {
    Serial.println("Eerste lamp staat AAN!");
  }

  // Als de 4de lamp niet aanstaat, zet dan ook de 3de lamp aan
  if(!LampenAan[3]) {
    Serial.println("4de lamp was niet aan, 3de lamp werd dus aangezet!");
    LampenAan[2] = true;
  }
}

void loop() {
  // leave empty for now
}

Dit voorbeeld is natuurlijk helemaal niet spannend, en het doet ook eigenlijk niks leuks, maar het geeft een voorbeeld hoe we met een array kunnen werken.

Merk wel op, en we hebben dit al eerder gezien, dat we met een array van booleans werken. Dat wil dus zeggen dat we daar handig gebruik van kunnen maken in het “if” statement, welke daardoor korter wordt.

De langere methode, voor het “if” statement (zie regels 12 en 17), is als we LampenAan[1]==true hadden gezet in de conditie van het “if” statement. Maar omdat de waarde al een boolean is, hebben we al een boolean waarde voor onze conditie. Maar omdat LampenAan[1] vergelijken met een boolean weer een boolean oplevert (en eigenlijk  niets bijdraagt) kunnen we daar net zo goed alleen maar de boolean waarde wegzetten als conditie.

Je ziet dat we in regel 22 ook de logische operator “not” hebben gebruikt – en de “not” operator draait een boolean gewoon om, dus true wordt false en false wordt true. In het voorbeeld willen we zien op “LampenAan[3]” NIET aan staat.

Omdat we de variabele naam en het gebruik van de waarden (true=AAN en false=UIT) een beetje logisch hebben uitgekozen, kun je dit ook gewoon zo lezen.
Dus “als NIET LampenAan[3] doe dan …“.

Als de lamp dus aanstaat, dan hebben we een “true” (waar), en de “not” operator maakt er “false” (onwaar) van. Dus de “if” conditie faalt.
Maar als de lamp uit staat dan geeft LampenAan[3] een “false”, en door de “not” operator wordt dit “true”, dus de “if” conditie slaagt en de code wordt uitgevoerd.

Waarom beginnen Arrays met tellen bij nul?

Ehm, je zei de 4de lamp, maar in de code type je een 3, is dat niet een foutje?

Kun je nog herinneren dat we bij een string (array van karakters) zeiden dat we beginnen te tellen met nul?
Nou, dat geldt dus voor alle array … bij een array beginnen we altijd met nul voor de index nummers.

Arrays zijn ZERO INDEXED (nul geïndexeerd), wat wil zeggen dat we
altijd beginnen te tellen met nul en dus het eerste index nummer is ook nul!

Laten we even kijken hoe dat in z’n werkt gaat.

Dus de variabele wijst naar de geheugen locatie van het eerste element van de array. Die geheugen locatie bevat dus de waarde van het eerste element. Dit noemen we een zogenaamde “pointer” en deze wijst dus naar waar de “lijst” (array) begint.

Een pointer (Engels voor: Aanwijzer) wijst dus naar een geheugen locatie. Als we de waarde van het eerste element willen lezen, dan kijken we naar de geheugen locatie waar de pointer naar toe wijst plus nul.

Voor het volgende element, kijken we naar het geheugen adres + 1.  De daarop volgende staat in geheugen adres +2, etc.

Dus het index nummer wordt bij het geheugen adres opgeteld om het geheugen adres te krijgen van het gewenste element in de array.

Dat was de versimpelde uitleg, want in werkelijkheid is het een beetje complexer. Misschien kun je nog herinneren dat niet ieder data type even veel geheugen in beslag neemt. Zo gebruiken een byte en een char maar 1 byte, terwijl een int(eger) 2 bytes gebruikt.

Dat wil dus zeggen dat simpel weg “1” gebruiken voor iedere volgende geheugen locatie niet altijd even lekker zal werken. Het is handig om te weten dat een geheugen locatie altijd een enkele byte bevat. Dus als we een datatype gebruiken die meer dan 1 byte nodig heeft, dan zullen we dit probleem anders moeten oplossen.

Laten we als voorbeeld een array maken van int (integer, of te wel gehele nummers): int Nummers[5];

We hebben dus een array van 5 int elementen, en elke int heeft 2 bytes aan geheugen nodig.

Het eerste element is een eitje, want die wijst al meteen naar de juiste locatie.
Maar als we bedenken dat de geheugen locatie met de volgende reken truc wordt bepaalt, dan wordt het e.e.a. misschien duidelijker:

geheugen locatie + ( index nummer * 2 bytes )

Het index nummer voor het eerste element is nul, dus de berekening wordt:

geheugen locatie + ( 0 * 2 bytes)

Vermenigvuldigen met nul levert altijd nul, dus de uitkomst wordt:

geheugen locatie + 0

Dus we krijgen voor het eerste element netjes de correcte geheugen locatie.

Als we naar het tweede element (index = 1) van onze int array gaan kijken, dan wordt de berekening:

geheugen locatie + ( index nummer * 2 bytes )

geheugen locatie + ( 1 * 2 bytes)

geheugen locatie + 2

Dus de geheugen locatie voor het twee element, met index = 1) levert met deze truc dus ook weer de juiste locatie op.

Je hoeft dit echt niet te onthouden hoor, maar het geeft je een idee hoe dit mechanisme werkt en waarom we dus met nul beginnen als we array elementen gaan tellen. Het laat je dus ook zien waarom een array (of variabele) correct gedefinieerd moet worden, waarbij het datatype toch wel belangrijk is zodat de Arduino weet in wat voor stappen het door het geheugen moet gaan om de juiste waarde te vinden.

Vergeet dus niet: Tellen begint bij nul!

Multi-Dimensionale Arrays

We hebben het al gezegd, de array in z’n eenvoudigste vorm, is een simpele lijst. Het is “plat”.
We kunnen in een array ook array’s zetten – een beetje complex misschien, maar daardoor kunnen we zogenaamde multi-dimensionale arrays maken.

Wat zeg je nou?

Dimensies

OK, ik kan me voorstellen dat je nog niet met dimensies hebt gewerkt, althans niet bewust, dus ik zal een simpele uitleg proberen te geven.

Laten we voor de eenvoud een dimensie zien als een richting waarin je jezelf kunt bewegen.
Als eerste dimensie: je kunt links en rechts bewegen.
Dus we kunnen horizontaal bewegen en in de wiskunde noemen we dat de X-as. We zouden dat in een tabel bijvoorbeeld een kolom kunnen zien: een simpel lijstje. Lastig is wel dat in de wiskunde we horizontaal bewegen (regel) terwijl we in de programmeertaal C en in ons boodschappen lijstje verticaal bewegen (kolom).

De eerste dimensie is horizontaal (breedte),
zeg maar een KOLOM in een tabel (een lijstje),
of de X-as in de wiskunde.

Bedenk dat we ook omhoog en omlaag kunnen bewegen – en dit is weer een andere dimensie!
Dit is dus verticaal bewegen en in de wiskunde noemen we dat de Y-as, of in een tabel zouden dit kolommen kunnen zijn.
Niet vergeten: de wiskundige verticale beweging is dus net andersom in de taal “C”.

De tweede dimensie is verticaal (hoogte),
zeg maar een to be a REGEL in een tabel (meerder lijstjes),
of de Y-as in de wiskunde.

We kunnen nog meer dimensies bedenken, maar in de array voorbeelden zal ik daar niet op in gaan.

Voor wie nieuwsgierig is: we hebben allemaal weleens van 3D gehoord, of het nou voor een 3D film was, of een 3D TV, het maakt niet uit. Allen bieden ze “diepte”.
We kunnen dus vooruit en achteruit bewegen en in de wiskunde noemen we dat de Z-as.

De derde dimensie is diepte,
In de wiskunde de Z-as.

We weten dus nu dat er 3 dimensies zijn, maar we kunnen zo eindeloos doorgaan. Een nadeel echter is dat we meer dan 3 dimensies vaak niet meer kunnen bevatten in ons hoofd. Maar voor wie het wil weten: de 4de dimensie is tijd – dus bewegen in tijd.

Voor onze arrays blijven we lekker bij 1 or 2 dimensies omdat het tekenen van een 3D tabel al lastig wordt, laat staan een 4D tabel.

Enkelvoudige Dimensionale Array

Een enkelvoudige (single) dimensie array kunnen we het eenvoudigste zien als en simpele lijst, of als een gewone KOLOM, zoiets als dit:

1D Array voorbeeld
 Index  Value
 0 A
 1 B
 2 C
 3 D
 4 E

We bewegen dus horizontaal, links-rechts, of te wl over X-as.

In dit voorbeeld heeft de array 5 karakters (niet te verwarren met een string, want die zou met een NULL karakter eindigen!!) met de letters “ABCDE”. We weten ook al dat we elementen eenvoudig met een index nummer kunnen benaderen, en om de “C”-waarde te benaderen doen we dus zoiets als: variable[2].

variabele[index]

Het toewijzen van initiele waarden hebben we al gezien: bool LampenAan[5] = { false, false, false, false, false };

Twee Dimensionale Array

Als we nu gaan kijken naar 2 dimensies, dan kunnen we ons dat voorstellen als REGELS en KOLOMMEN van een tabel, dus de X- en Y-as in de wiskunde.
Gelukkig is dat ook niet moeilijk te bevatten. Zie het als een tabel, b.v. een school rooster of een tabel in een programma zoals Excel.

2D Array voorbeeld
 Index 2 
 Index 1
 0  1   2  3  4
 0   A  F  K  P  U
 1  B  G  L  Q  V
 2  C  H  M  R  W
 3  D  I  N  S  X
 4  E  J  O  T  Y

Onze 2D array bevat dus 25 waarden en wel: “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY”.

Omdat dit een 2D array is, heeft het ook 2 indexen die we gebruiken moeten om een element te benaderen:

variabele[index1, index2]

Als we dus de letter “L” willen benaderen, dan doen we dat dus als volgt: variabele[1][2].

Merk op: je kunt dit ook schrijven als: variabele[1,2]

Het initieel toewijzen van een 1D array hebben we al gezien: bool LampenAan[5] = { false, false, false, false, false };
Het toewijzen van waarden voor een 2D array is wat lastiger, het is immers niet meer een simpel lijstje!
Weet je nog dat we zeiden: arrays in een array? Nou dat geldt dus ook voor de waarden die we gaan toewijzen.

We zagen voorheen dat we een “set” met waarden door konden geven door de “set” te omringen met accolades en de waarden te scheiden met komma’s: { 1,2,3 }

Omdat we arrays in een array plaatsen moeten we dus voor elke “kolom” zo’n setje maken en meegeven als waarde. Maar niet vergeten dat we waarden (en dus ook de setjes) scheiden met komma’s en omringen ze met accolades.
We krijgen daarom zoiets als: datatype naam = { { setje1 }, { setje2 }, {setje3} };

Hierbij is zo’n setje dus zoiets als: { 1,2,3 }

In een stukje code, om voorgaand voorbeeld tabel te maken, zou dat er dus zo uit zien.
Niet vergeten: het zijn karakters, dus een enkel aanhalingsteken gebruiken!


1
2
3
4
5
char variable[5,5] = { { 'A','F','K','P','U' },
                          { 'B','G','L','Q','V' },
                          { 'C','H','M','R','W' },
                          { 'D','I','N','S','X' },
                          { 'E','J','O','T','Y' } };

Zie je dat de setjes gescheiden zijn door komma’s en het geheel nog eens extra omringd is met accolades? Ieder setje wordt als een “waarde” gezien.

 

We zouden nu verder kunnen gaan met een 3-dimensional array, maar omdat het diepte toe voegt (Z-as), zou dit betekenen dat onze tabel een kubus zou worden.

Een toepassing voorbeeld van een 2D array

Nu vraag je jezelf misschien: wat moet ik nou met een array die meerdere dimensies heeft?
Stel je voor, we gebruiken een Arduino om de lichten aan te sturen in meerdere kamers.
Elke kamer heeft 4 lampen en we hebben 3 kamers.
Een tabel, een 2D array dus, laten we het weer LampenAan noemen, zou dat kunnen omvatten en er zo uit kunnen zien.

2D Array Example
 Lamp 
 Kamer
0 1 2 3
0 true true true true
1 false false false false
2 true false true false

Zie dit dus als een lijstje van lampen, voor elke kamer.

Dus als we de status van de lampen in de eerste kamer willen zien (index = 0!!!), dan kijken we naar de volgende waarden: LampenAan[0,0], LampenAan[0,1], LampenAan[0,2] en LampenAan[0,3]. Op deze manier kunnen we onze waarden gemakkelijk opslaan en eenvoudig benaderen, zeker als we een “for”-loop hierbij gaan gebruiken.

Stel we willen alle lampen in alle kamers door lopen om te kijken of ze aan staan of niet. Je zou natuurlijk 12 aparte variabelen kunnen maken (LampAan1, LampAan2, etc), of elke element van de array individueel intypen. Maar met een “for”-loo[ in een “for”-loop gaat dat vlotter:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
#define kamers 3
#define lampenPerKamer 4

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  boolean LampenAan[kamers][lampenPerKamer] = { { true, true, true, true },
                                                { false, false, false, false },
                                                { true, false, true, false } };
                             
  for(int kamer=0; kamer<=kamers-1; kamer++) {     // Tel de KAMERS
    for(int lamp=0; lamp<=lampenPerKamer-1; lamp++) {   // Tel de LAMPEN voor elke KAMER
      Serial.print("Kamer ");
      Serial.print(kamer);
      Serial.print(" Lamp ");
      Serial.print(lamp);
     
      if(LampenAan[kamer][lamp]) {
        Serial.println(" is AAN");
      }
      else
      {
        Serial.println(" is UIT");
      }
    } // einde lamp loop
     
    Serial.println(); // lege regel tussen kamers
  } // einde kamer loop
}

void loop() {
  // leave empty for now
}

Dus even kort: we hebben 3 kamers, met elk 4 lampen, dus: 3 lijsten, met elk 4 items op de lijst!

Zie je hoe ik de “#define” stiekem heb gebruikt om een constante te definiëren?
Ik heb dat expres gedaan omdat we deze twee waarden op meerdere plaatsen gebruiken in ons programma:

 • Bij de array definitie
 • In de “for”-loops

 

Zie je ook dat ik in de “for”-loop de betreffende constante gebruik maar verminderd me 1?
Dat heb ik gedaan omdat wij mensen 3 kamers tellen: Kamer 1, 2 en 3.
Maar … je raad het al: bij array’s starten we met tellen bij nul.
Dus: Kamer 0, 1, en 2.
Vandaar dus de “-1” om op dezelfde telling uit te komen zoals we die voor arrays moeten gebruiken als we elementen gaan aanspreken.

Zie je ook dat ik zinvolle namen heb gekozen voor de variabelen?
Het programma wordt veel duidelijker door zinvolle namen te geven aan variabelen en het gebruik van dit soort constanten te gebruiken in plaats van zinloze namen of gewoon nummers?

Wist je overigens als we een constructie, zoals de “for”-loop, in een zelfde constructie (dus ook een “for”-loop) plaatsen, dat men dit “nesting” noemt? Leuk om te weten misschien maar niet super belangrijk om te onthouden hoor.

Zie je ook dat als we 2 van dit soort “for”-loops in elkaar zetten, dat de code soms wat lastiger wordt om te lezen? Dat is nou precies de reden waarom ik bij de “accolade sluiten” (}) even een opmerking plaats zodat ik weet waar de accolade bij hoort.

De uitleg voor deze code is misschien wat voor de hand liggend, maar voor de zekerheid even:
We starten een “for”-loop om de kamers te gaan tellen (kamer) en voor iedere “kamer” gebruiken we een “for”-loop om de lampen te tellen en doorlopen.
Net na de “for”-loop voor de lampen, maar nog steeds in de “for”-loop van de kamers zie je dat ik ook een lege “Serial.println()” heb geplaatst – dit resulteert in een lege regel tussen de kamer lijsten.

Vergeet dus niet dat de “for”-loop voor de lampen voor elke kamer herhaald wordt!

De output nog even voor de volledigheid:

Kamer 0 Lamp 0 is AAN
Kamer 0 Lamp 1 is AAN
Kamer 0 Lamp 2 is AAN
Kamer 0 Lamp 3 is AAN

Kamer 1 Lamp 0 is UIT
Kamer 1 Lamp 1 is UIT
Kamer 1 Lamp 2 is UIT
Kamer 1 Lamp 3 is UIT

Kamer 2 Lamp 0 is AAN
Kamer 2 Lamp 1 is UIT
Kamer 2 Lamp 2 is AAN
Kamer 2 Lamp 3 is UIT

 

Als je vragen hebt: stel ze dan hieronder, en bedenk dat er geen domme vragen zijn, behalve dan natuurlijk de vraag die niet gesteld is. We zijn allemaal een keer bij nul begonnen!

Volgende hoofdstuk: Arduino Programmeren voor Beginners – Deel 9: Tekst Invoer

Ondersteun ons ...


Jouw ondersteuning wordt zeer gewaardeerd, en hoeft zelfs niets te kosten. Bijvoorbeeld door links naar ons te delen op social media, of andere websites.

Andere vormen kunnen ook gratis zijn (b.v. shoppen op Amazon).
Alle opbrengsten worden gebruikt voor web-hosting kosten, project hardware en software, koffie, etc.

Hartelijk dank voor wie al heeft bijgedragen!
Het is altijd geweldig om te zien hoe men mijn artikeltjes en applicaties weet te waarderen.

Merk op dat het klikken op affiliate links een kleine commissie voor ons kunnen genereren - dit wordt zeer gewaardeerd.

Reacties


Er zijn 13 reacties welke je hieronder kunt lezen.
Je kunt jouw eigen opmerkingen plaatsen m.b.v. dit formulier, of een reactie op een bestaande opmerking plaatsen door op de "Beantwoorden" knop te klikken.

 • 2 dec 2017 - 12:37 - Sjors Reactie Link

  Beste,

  Eerste en vooral wil ik je bedanken voor dit prachtige initiatief voor het maken van deze cursus.

  Wil je svp eens kijken naar het eerste programma in deel 8: Arrays. Daar heb je het over regel 12 en 17 en dan heb je het verder over de NOT operator in regel 22. Ik snap dit programma niet. Zitten er fouten in het programma of in de tekst?

  In afwachting. hartelijke groet, Sjors

  Beantwoorden

  Sjors

  • 2 dec 2017 - 21:07 - hans - Auteur: Reactie Link

   Hallo Sjors,

   dank je wel voor de mooie reactie – dat wordt zeer gewaardeerd! 

   Even het stukje code erbij halen:

   void setup() {
     // set the speed for the serial monitor:
     Serial.begin(9600);
     
     bool LampenAan[5] = { false, false, false, false, false };
     // schakel lampen
     LampenAan[2] = true; // Zet de 3de lamp AAN
     LampenAan[4] = false; // Zet de 5de lamp UIT
     // kijk of de 2de lamp aan staat
     if(LampenAan[1]==true) { // regel 12
       Serial.println("Tweede lamp staat AAN!");
     }
     // Kijk of de eerste lamp aan staat
     if(LampenAan[0]) { // regel 17
       Serial.println("Eerste lamp staat AAN!");
     }
     // Als de 4de lamp niet aanstaat, zet dan ook de 3de lamp aan
     if(!LampenAan[3]) { // regel 22
       Serial.println("4de lamp was niet aan, 3de lamp werd dus aangezet!");
       LampenAan[2] = true;
     }
   }
   void loop() {
     // leave empty for now
   }

   Als je naar regel 12 kijkt (if(LampenAan[1]==true)) dan vergelijken we waarde van LampenAnn[1] met de waarde “true” – als de stelling waar is dan levert dit dus “true” als antwoord.
   In regel 17 schrijven we het korter “if(LampenAan[0])”, want de waarden van een element van de array LampenAan heeft altijd de waarde “true” of “false” – evaluation is dus eigenlijk overbodig want het antwoord is al “true” of “false’.
   En dan als laatste in regel 22 zien we “if(!LampenAan[3])” … makkelijk over het hoofd te zien, maar er staat een uitroepteken voor “LampenAan[3]” en dat is de notatie voor de “not” operator, welke de tegenovergestelde waarde genereerd. Dus true wordt false en false wordt true.

   Is dit wat je bedoelt?

   Beantwoorden

   hans

   • 3 dec 2017 - 7:48 - Sjors Reactie Link

    Hartelijk dank voor de uitleg. Het ! teken voor Not zijn nog dingen die ik nog moet LEREN ZIEN.

    Nogmaals bedankt, Sjors

    Beantwoorden

    Sjors

    • 3 dec 2017 - 22:04 - hans - Auteur: Reactie Link

     Geen probleem Sjors,

     ik moet toegeven dat ik het ! teken eerst ook over het hoofd zag toen ik jouw vraag wilde beantwoorden. 

     Beantwoorden

     hans

 • 5 jun 2018 - 10:56 - Marco Reactie Link

  Hé Hans , bedankt voor de lessen .

  Ik ben nog nieuw in Arduino , zodoende .

  Ik heb een sketch gemaakt om weerstanden te meten ( louter voor de fun ) . Ik meet de spanning ( die ik nodig heb om R te berekenen ) op A0 .

  bit_waarde=analogRead(A0); //Uitlezen van de gemeten spanning

  nadien print ik deze op het LCD :
  lcd.print(bit_waarde*VA0);

  omdat
  dit getal bit-waarde niet constant is ( schommelingen door temperatuur
  , enz ) zou ik dit dus eerst 10x willen meten alvorens het te gebruiken
  . ( dus de uitgelezen 10x VVolt / 10 )
  en daar loop ik vast .

  Arrays zou hier een oplossing bieden ( float Arrays[10] ?? ) . Ik snap hoe men lampen moet laten branden maar niet hoe men gemeten gegevens in een arrays plaatst om nadien een gemiddelde waarde te berekenen en te gebruiken .

  Graag wat uitleg ,

  Marco vanuit Frankrijk

  Beantwoorden

  Marco

  • 5 jun 2018 - 17:20 - hans - Auteur: Reactie Link

   Hoi Marco! 

   Leuk om te horen dat je wat aan de lessen had! 

   Wat jouw voorbeeld betreft, zou ik het volgende doen:

   1) Definieer een variabele, b.v. float optellen = 0;
   2) Meet 10x de waarde en tel dit op bij optellen, b.v. optellen = optellen +gemetenwaarde;
   3) Na 10x, deel de waarde in op optellen door 10, b.v. resultaat = optellen / 10;

   Op die manier heb je geen array nodig en blijft alles relatief eenvoudig.
   Nu kan het zijn dat de Arduino 10x meten erg snel doet, en misschien wil je een kleine pauze inbouwen, b.v. met delay(100); (1/10 van een seconde, een waarde van 1000 = 1 seconde).

   Dus samengevat zoiets als:

   float optellen = 0; // met de waarde nul starten natuurlijk
   ...
   for(int teller=0; teller<10; teller++) {
     bit_waarde=analogRead(A0); //Uitlezen van de gemeten spanning
     optellen = optellen+bit_waarde; // optellen bij de som van de metingen
     delay(100); // pauze indien gewenst
   }
   ...
   resultaat = optellen / 10; // gemiddelde bepalen
   ...
   lcd.print(resultaat*VA0);

   Hopelijk helpt dit je op weg 

   Beantwoorden

   hans

   • 18 nov 2018 - 17:51 - Marco Reactie Link

    Sorry Hans voor de lange pause , maar er kwam van alles tussen ( en toen kwam het verlof en toen kwam de familie met verlof enz enz enz ) Alles is OK nu , en werkende . Bedankt voor de uitleg en de cursus .

    Groetjes van Marco uit Frankrijk

    Beantwoorden

    Marco

   • 19 nov 2018 - 10:54 - hans - Auteur: Reactie Link

    Hoi Marco,

    geen probleem hoor – ik ken het probleem! 
    Het is en blijft een hobby eh? Dat geldt voor mij ook (hoewel ik het niet erg zou vinden als ik dit als baan zou mogen doen haha).

    Bedankt voor het bedankje!

    Groetjes!

    Beantwoorden

    hans

 • 8 okt 2020 - 12:35 - Hans - Auteur: Reactie Link

  UPDATE:

  Fout in het 2D Array voorbeeld tabel gecorrigeerd.

  Beantwoorden

  Hans

 • 1 jan 2021 - 13:47 - Arie Reactie Link

  mooie uitleg.

  klein detail:

  na de uitleg over dimenties staan in de eerst matrix in “Twee Dimensionale Array de x en y gespiegeld.

  Beantwoorden

  Arie

  • 2 jan 2021 - 14:17 - Hans - Auteur: Reactie Link

   Dank je wel voor de tip en dank je wel voor het compliment! 
   Ik hoop dat ik het correct gecorrigeerd heb 

   Beste wensen voor 2021!

   Beantwoorden

   Hans

 • 4 feb 2023 - 17:19 - Frits van der Brug Reactie Link

  In het voorbeeld van de kamers en lampen geef je een uitkomst aan

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  Kamer 0 Lamp 0 is AAN
  Kamer 0 Lamp 1 is UIT
  Kamer 0 Lamp 2 is AAN
  Kamer 0 Lamp 3 is UIT

  Kamer 1 Lamp 0 is UIT
  Kamer 1 Lamp 1 is UIT
  Kamer 1 Lamp 2 is UIT
  Kamer 1 Lamp 3 is AAN

  Kamer 2 Lamp 0 is AAN
  Kamer 2 Lamp 1 is UIT
  Kamer 2 Lamp 2 is AAN
  Kamer 2 Lamp 3 is Uit

  Maar bij mij wordt dat 4x aan, 4x uit en kamer 2 klopt. Als ik naar true en false kijk in de boolean zou dit laatste de juiste zijn. Of zie ik iets over het hoofd? alvast dank voor je antwoord.

  als volkomen leek op dit terrein vind ik het een interessante cursus en hoop ik er tzt schakelingen voor mijn modelspoorbaan te kunnen maken. nog wel een lange weg te gaan vrees ik, dat wel. maar leuk om mee bezig te zijn.

  Beantwoorden

  Frits van der Brug

  • 5 feb 2023 - 12:36 - Hans - Auteur: Reactie Link

   Hoi Frits,

   Je hebt helemaal gelijk – zo zie je maar weer, we maken allemaal weleens een foutje. Hartelijk dank voor het doorgeven, ik heb de tekst meteen aangepast! 

   Overigens, misschien een handige tip voor het testen van code: kijk eens bij WokWi waar je in jouw browser wat van deze code kunt testen, zonder dat je steeds naar de Arduino moet grijpen.

   Beantwoorden

   HansJouw Opmerking ...

Plaats hier geen grote bestanden (zoals source codes, log files of config files). Gebruik hiervoor het Forum.

Delen:
*
*
Laat me per email weten als er nieuwe reacties zijn.
       Je kunt jouw RSS reader gebruiken om reacties te volgen.


Tweaking4All gebruikt de gratis Gravatar dienst voor Avatar weergave.